Artikel 1 Verplichtingen van de autorijschool

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. Dit geldt ook voor een eventueel her examen.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven (indien er in de planning ruimte is)

Dit kan tot 48 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1 Voor betalingen bij lespakketten dient het pakket voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Betalingen dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum gedaan te zijn. Indien betalingen buiten de betalingstermijn gedaan worden kan de rijschool besluiten de rijlessen op te schorten of te annuleren.

Artikel 4 Rijexamens

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Artikel 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).

Artikel 6 Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7 Lespakketten

7.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan kan de leerling extra lessen volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Is een leerling eerder aan het examen toe en geslaagd voor het rijexamen dan volgt teruggave van de eventueel nog openstaande lesuren.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  • a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
  • b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  • c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  • d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De leerling zal aan de rijschool doorgeven indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid.De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.